דיווח מיידי 27.01.2022

הנדון: הרחבת פעילות החברה בתחום ציי הרכב (Aftermarket) לתמיכה בפלטפורמות SAAS ושיתוף פעולה עם Gurtam הפלטפורמה הגדולה בעולם לפתרונות GPS וטלמטריה לציי רכב

החברה מתכבדת להודיע על הרחבת פעילותה בשוק ציי הרכב לתמיכה בפלטפורמות SaaS ,בנוסף לערוצי השיווק המסורתיים בתחום זה – מכירה ישירה לספקי שירותי טלמטריה וניהול ציי רכב גדולים (TSPs), ומכירות באמצעות מפיצים. פ לטפורמות SaaS לניטור ציי רכב משרתות מספר רחב של ספקי שירותי טלמטריה, ולהערכת החברה, הטמעת FS10-Cipia, מכשיר החברה לניטור נהג לשוק ציי הרכב, בפלטפורמות מסוג זה, תקנה לחברה נגישות רחבה ללקוחותיהן. כמו כן, ביצוע תהליך בדיקת היתכנות (POC) של המכשיר על גבי פלטפורמת SaaS מנגיש ומקצר את תהליכי הבדיקה הנדרשים בדרך כלל מספקי שירותי טלמטריה לציים במכירה ישירה או דרך מפיצים.

במסגרת שיתוף הפעולה, הושלמה לאחרונה בהצלחה הטמעת FS10-Cipia בפלטפורמת Wialon של Gurtam שהיא הפלטפורמה הגדולה בעולם לפתרונות GPS וטלמטריה לציי רכב, המשרתת מעל ל-1.3 מיליון רכבים מסחריים במאות 1 ציי רכב ברחבי העולם, כולל אלפי משאיות ורכבים מסחריים בחברות שילוח, מוניות, תאגידי נפט ועוד¹. הטמעת FS10-Cipia בפלטפורמת ה-SaaS של Gurtam מאפשרת לספקי שירותי טלמטריה וניהול ציי רכב, הנמנים על לקוחותיה של Gurtam ,להיחשף ליכולות של מכשיר ה FS10-Cipia של החברה, ולרכוש את המכשיר ישירות מאת החברה.

בנוסף ל-Gurtam ,לסיפיה שיתוף פעולה דומה עם ספקית פלטפורמת SaaS גלובאלית נוספת, במסגרתו השלימה לאחרונה בהצלחה את הטמעת מכשיר FS10-Cipia ,הנמצא בשלבי שיווק לציי רכב לקוחות הפלטפורמה. יודגש, כי שיתופי הפעולה האמורים מהווים ערוץ שיווק נוסף של מכשיר FS10-Cipia ,אך אין וודאות כי שיתופי פעולה אלה אכן יובילו למכירות של המכשיר.

החברה רואה בתחום שוק ציי הרכב מנוע צמיחה אסטרטגי לשנים הקרובות, לצד זרוע פעילות ה-Sense Driver של החברה. יודגש, כי האמור מהווה מידע צופה פני עתיד כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ”ח- 1968 ואין וודאות כי הדבר אכן יתממש, לרבות באופן מהותי, כתוצאה משינויים וגורמים אשר אינם בשליטת החברה, דוגמת: שינוי ברגולציה, שינוי בהעדפות צרכנים, התפתחויות טכנולוגיות, שינוי בתמחור המוצר וכיו”ב, לרבות כתוצאה מהתממשות גורמי הסיכון המפורטים בסעיף 31.6 לתשקיף החברה, כפי שתוקן ביום 17 בנובמבר 2021.

מכשיר FS10-Cipia הוא מכשיר לניטור נהגי צי, המכיל את תוכנת Sense Driver ,ומיועד לשימוש ברכבים שהם חלק מציי רכב. המכשיר מיועד לתת לנהג התראות בזמן אמת על מצבים מסוכנים של עייפות והסחת דעת וכן לשלוח , באמצעות מודול תקשורת, מידע למנהל הצי בדבר התנהגות הנהג בזמן אמת. מטרת המכשיר היא למנוע תאונות בזמן אמת ולאפשר התייעלות בציי רכב, באמצעות ניטור הנהגים ומתן כלים למנהל הצי לנטר א ת אופן נהיגתם. החברה השלימה את הפיתוח והחלה לשווק ולמכור את FS10-Cipia בשנת 2021.

 

  1. https://gurtam.com/en/blog/3-mln-units-on-wialon